1. Записникот од дваесет и втора седница на СнЕ на АСО во 2021 година, одржана на ден 27.8.2021 година во 10:00,
 2. Одлука за изрекување мерки на супервизија кон друштвото за осигурување ГРАВЕ осигурување НЕЖИВОТ АД Скопје,
 3. Решение за издавање на согласност за измена на Статут на Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп Скопје,
 4. Информација во врска со спроведената вонтеренска супервизија на информацискиот систем на Друштвото за осигурување Евроинс Осигурување АД Скопје,
 5. Информација во врска со спроведената вонтеренска супервизија на Друштво за осигурување Сава Осигурување  АД Скопје,
 6. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување на лицето Александар Мирчески,
 7. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување на лицето Билјана Попоска,
 8. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување на лицето Евгенија Ќимова,
 9. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување на лицето Ивана Ѓорѓиева,
 10. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување на лицето Љубомир Попов,
 11. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување на лицето Марјан Спасевски,
 12. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување на лицето Мирјета Рамадани,
 13. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување на лицето Никица Ѓорѓиевски,
 14. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување на лицето Николина Зафироска,
 15. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување на лицето Снежана Лотеска,
 16. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување на лицето Сузана Христова.