1. Записник од 14-та седница на СнЕ на АСО одржана на 15 мај, 2023 година;
  2. Барање за добивање согласност за друштво за ревизија за 2023 година ОСИГУРИТЕЛНА ПОЛИСА и донесување на решение;
  3. Барање за добивање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување на УНИКА ЛАЈФ на лицето Александра Шкемби и донесување на решение;
  4. Извештај за поднесени претставки до АСО од страна на осигуреници, корисници на осигурување и од трети оштетени лица, за прв квартал, 2023 година.