1. Решение за издавање на согласност за измена на Статут и Договор на Националното Биро за осигурување;
  2. Разгледување и усвојување на годишната сметка за 2011 година на Агенцијата за супервизија на осигурување.