1. Записникот од четврта седница на СнЕ на АСО во 2022 година, одржана на ден 8.2.2022 година во 14:00;
  2. Одлука за усвојување на годишната сметка на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2021 година;
  3. Одлука за распределување на нето вишокот на приходи над остварените трошоци на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2021 година;
  4. Решение за давање согласност за вршење на функција член на орган на управување во НГО АД ОСИГУРИТЕЛНА ПОЛИСА СКОПЈЕ за лицето Владимир Тошевски;
  5. Решение за давање согласност за вршење на функција член на орган на управување во Граве осигурување АД Скопје за лицето Зоран Стојановски;
  6. Одлука за изрекување мерки на супервизија кон Друштвото за осигурување ГРАВЕ Осигурување Неживот АД Скопје;
  7. Извештај од спроведен испит по предметот Модели на доживување;
  8. Извештај за поднесени претставки до АСО, 4К, 2021 година;
  9. Информација за Националната стратегија за FinTechФинтек;
  10. Информација за реализација на Финансискиот план на Агенцијата за супервизија на осигурување, заклучно со 31.12.2021 година:
  11. Информација во врска со спроведена делумна теренска супервизија  за целокупното работењето на Акционерското друштво за осигурување ГРАВЕ Скопје во поглед на спроведувањето на мерките и дејствијата определени со Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам.