1. Решение за престанок на дозволата за вршење работи на застапување во осигурување  ГЛС ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје
  2. Решение за престанок на дозволата за вршење работи на застапување во осигурување Друштвото за застапување во осигурување МАГМА ОСИГУРУВАЊЕ  Скопје