1. Решение за издавање дозвола за вршење на работи на застапување во осигурување на Друштвото за застапување во осигурување РЕА ИНШУРЕНС ГРУП АД Скопје;
  2. Решение за отфрлање на барањето за издавање на согласност за измена на Статутот на Друштвото за осигурување АЛБСИГ АД, Скопје.