1. Решение за давање дозвола за вршење на осигурително брокерски работи на Акционерското друштво за вршење на осигурително брокерски работи ПОРШЕ БРОКЕР АД Скопје,
  2. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Национална групација за осигурување АД ОСИГУРИТЕЛНА ПОЛИСА – Скопје,
  3. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Друштвото за неживотно осигурување Кроација осигурување АД Скопје,
  4. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Акционерското друштво за осигурување Еуролинк Скопје,
  5. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Друштвото за осигурување АЛБСИГ АД Скопје,