1. Записник од дваесетиседма седница на СнЕ на АСО во 2021 година, одржана на ден 18.10.2021 година во 12:00;
  2. Информација во врска со спроведената вонтеренска супервизија на Друштво за осигурување Македонија Осигурување АД Скопје
  3. Информација во врска со спроведената вонтеренска супервизија на Друштво за осигурување ВИНЕР Лајф – Виена Иншуренс Груп АД Скопје,