1. Одлука за формирање на Комисија за попис на средствата и изворите на средствата на Агенцијата за супервизија на осигурување со состојба на 31 декември 2018 година,
  2. Упатство за работа на Комисија за попис на средствата и изворите на средствата на Агенцијата за супервизија на осигурување со состојба на 31 декември 2018 година,
  3. Решение за издавање на согласност за вршење на функцијата Извршен член на Одборот на директори на Сава осигурување а.д. Скопје, на лицето Сашо Дракуловски;
  4. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување на лицето Африм Нухија;
  5. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување на лицето Сеад Личина;
  6. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување на лицето Емрула Мулаи;
  7. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување на лицето Марко Стојановски;
  8. Решение за издавање на согласност за стекнување на квалификувано учество на Халк Банка АД Скопје во Нова Осигурување АД Скопје.