1. Извештај на независниот ревизор и Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020 година,
  2. Барање за издавање согласност за стекнување квалификувано учество во ОБД ДЕЛТА ИНС БРОКЕР АД Скопје на лицето Оливера Клинчарова и донесување на Решение за давање согласност,
  3. Барање за издавање согласност за Друштво за ревизија за 2021 година на Национална Групација за Осигурување АД Осигурителна Полиса Скопје и Решение за издавање согласност;
  4. Одлука за спроведување на обука за осигурителни брокери во 2021 година;
  5. Одлука за спроведување на обука за застапници во осигурувањето во 2021 година,
  6. Извештај од спроведена вонтеренска супервизија за 2020 година.