1. Записник од 24-та седница на СнЕ на АСО одржана на 15 август, 2023 година;
  2. Правилник за измена и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Агенцијата за супервизија на осигурување;
  3. Годишен план за вработување за 2024 година на Агенцијата за супервизија на осигурување.