1. Записник од 30-та седница на СнЕ на АСО одржана на 6 октомври, 2023 година;
  2. Извештај од интерна проверка,
  3. Информација за реализација на Финансискиот план на Агенцијата за супервизија на осигурување за  2023 година, заклучно со 30.09.2023 година,
  4. Извештајoт од Комисијата за избор на најдобар истражувачки труд од областа на управување со ризици и осигурување во Република Северна Македонија за 2023 година,
  5. Извештајoт од Комисијата за избор на најдобра ликовна творба – цртеж и најдобра литературна творба-песна за учениците од основното образование и најдобра литературна творба –расказ/есеј, за учениците од средното образование,
  6. Решение за давање согласнот за измена на седиште на КРОАЦИJА ОСИГУРУВАЊЕ АД-Друштво за осигурување живот, Скопје,
  7. Решение за давање согласнот за измена на Статут на КРОАЦИJА ОСИГУРУВАЊЕ АД-Друштво за осигурување живот,
  8. Решение за давање согласнот за измена на Статутот на КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД-Друштво за неживотно осигурување Скопје,
  9. Решение за давање согласнот за измена на  седиште на КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД-Друштво за неживотно осигурување Скопје,
  10. Барање за добивање на дозвола за воведување на класата 21 – Осигурување на живот во врска со удели во инвестициони фондови од групата на животно осигурување, во работењето на Друштвото за осигурување ПРВА ЖИВОТ АД Скопје и донесување на решение, и
  11. Барање за добивање согласност за измена на Статутот на Друштвото за осигурување ПРВА ЖИВОТ АД Скопје и донесување на решение.