1. Одлука за усвојување на годишната сметка на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2018 година,
  2. Решение за издавање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување на друштво за осигурување НОВА ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје, на лицето СЛАВЧО ТАУШАНОВ,
  3. Правилник за начинот, постапката и условите за спроведување на обука и полагање на стручен испит за вршење осигурително брокерски работи,
  4. Правилник за начинот, постапката и условите за спроведување на обука и полагање на стручен испит за вршење работи на застапување во осигурување,
  5. Решение за измена на називот на Друштвото за осигурување НОВА ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје,
  6. Решение за измена на Статутот на Друштвото за осигурување НОВА ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје,
  7. Решение за давање на дозвола за вршење на осигурутелно брокерски работи на МАКО АС и
  8. Информација во врска со организирање на Регионалната актуарска конференција, во Скопје