– Решение за давање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување во Триглав Осигурување Живот АД, Скопје на лицето Вилма Учета Дузлевска,
– Решение за давање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување во ТРИГЛАВ осигурување на лицето Војдан Јорданов,
– Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурувањето на лицето Владимир Молоски Решение за давање согласност за измена на седиште на Акционерското друштво ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ Скопје,
– Решение за давање согласност за измена на статут на Акционерското друштво ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ Скопје,
– Информација за Кроација неживот за неизрекување на супервизорски мерки,
– Одлука за Винер неживот за изрекување на глоба.