1. Решение за давање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување во Триглав Осигурување Живот АД, Скопје на лицето Вилма Учета Дузлевска,
  2. Решение за давање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување во ТРИГЛАВ осигурување на лицето Војдан Јорданов,
  3. Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурувањето на лицето Владимир Молоски Решение за давање согласност за измена на седиште на Акционерското друштво ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ Скопје,
  4. Решение за давање согласност за измена на статут на Акционерското друштво ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ Скопје,
  5. Информација за Кроација неживот за неизрекување на супервизорски мерки,
  6. Одлука за Винер неживот за изрекување на глоба.