1. Решение за издавање согласност за измена на статутот на ВИНЕР;
  2. Решение за издавање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување во ЕВРОИНС за лицето Ралица Губерова,
  3. Решение за издавање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување во АДОР МАКЕДОНИЈА за лицето Бошко Андов,
  4. Решение за издавање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување во АДОР МАКЕДОНИЈА за лицето Весна Ѓорчева,
  5. Решение за издавање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување во АДОР МАКЕДОНИЈА за лицето Ристо Секуловски,
  6. Решение за издавање согласност друштвото за ревизија Пелагониска ревизорска куќа да врши ревизија на финансиските извештаи на Национална групација за осигурување АД ОСИГУРИТЕЛНА ПОЛИСА Скопје за 2019 година,
  7. Одлука за изрекување на супервизорски мерки за Акционерското друштво за осигурување Винер – Виена Иншуренс Груп Скопје,