1. Правилник за вложување на средствата на математичката резерва кои се посебно издвоени од друштвата за осигурување по основ на договорите за осигурување на живот во врска со удели во инвестициски фондови кога осигуреникот го презема инвестициониот ризик, вреднување, начин и рокови за известување,
  2. Одлука за изрекување мерки на супервизија за Друштвото за осигурување Триглав Осигурување АД Скопје,
  3. Решение за издавање согласност за измена на статутот на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје – Виена Иншуренс Груп,
  4. Решение за издавање согласност за измена на статутот на Акционерското друштво за осигурување ЕУРОЛИНК Скопје,
  5. Решение за издавање согласност на Друштвото за ревизорски услуги ПрајсвотерхаусКуперс РЕВИЗИЈА ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР Лајф – Виена Иншуренс Груп Скопје за 2019 година,
  6. Решение за издавање согласност на Друштвото за ревизорски услуги ПрајсвотерхаусКуперс РЕВИЗИЈА ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје – Виена Иншуренс Груп за 2019 година,
  7. Решение за престанок на дозволата за вршење работи на застапување во осигурување на Акционерското друштво за застапување во осигурувањето Л.И.Ф.Е Македонија АД Скопје,
  8. Решение за издавање согласност Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft од Грац, Република Австрија за квалификувано учество во Друштвото за осигурување ЕУРОСИГ АД Скопје.