1.  Разгледување и усвојување на Извештајот на независниот ревизор и финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година;
  2.  Разгледување и донесување на Годишниот извештај за работењето на Агенцијата за супервизија на осигурување во 2011 година;
  3.  Разгледување и донесување на Извештајот за состојбата на пазарот на осигурување за 2011 година;
  4.  Решение за давање согласност за вршење функција на член на орган на управување на лицето Ѓорѓе Војновиќ, вработено во Друштвото за осигурување ТРИГЛАВ АД Скопје.