1.            Записник од шеснаесета седница на СнЕ на АСО во 2022 година, одржана на ден 13.7.2022 година во 12:00;

2.            Годишен извештај за вонтеренска супервизијза за 2021 година;

3.            Извештај за поднесени претставки до АСО од страна на осигурениците, корисниците на осигурување и од трети оштетени лица;

4.            Информација за реализација на Финансискиот план на Агенцијата за супервизија на осигурување за  2022 година, заклучно со 30.06.2022 година;

5.            Барање за добивање согласност за друштво за ревизија за 2022 на Друштвото за осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје и донесување решение;

6.            Барање за добивање согласност за друштво за ревизија за 2022 на Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје и донесување решение.