1. Решение за издавање согласност за вршење на функција член на Управниот одбор на Друштвото за животното осигурување УНИКА ЛАЈФ АД, Скопје, на лицето АНА ШУТЕВА,
  2. Решение за издавање согласност за вршење на функција член на Управниот одбор на Друштвото за животното осигурување УНИКА ЛАЈФ АД, Скопје, на лицето АЛЕКСАНДРА ШКЕМБИ,
  3. Решение за издавање согласност за измена на Статутот на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје-Виена Иншуренс Груп,
  4. Решение за издавање согласност за измена на Статутот на Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп  Скопје,
  5. Тарифник за дополнување на Тарифникот за содржината и висината на надоместоците и давачките што  ги наплатува АСО и роковите за уплат
  6. Правилник за правилата на актуарската професија