• Одлука за усвојување на годишната сметка за 2010 година;
  • Информација за движењето на осигурителниот пазар во Р: Македонија, во 2010 година;
  • Правилник за изменување на Правилникот за контен план за друштвата за осигурување и реосигурување;
  • Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на билансните шеми и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или реосигурување;
  • Правилник за изменување на Правилникот за пресметка на потребното ниво на маргината на солвентност на друштвата за осигурување и реосигурување;
  • Правилник за изменување на Правилникот за видовите и описот на ставки што ќе се земат предвид при пресметка на капиталот на друштво за осигурување и/или реосигурување;
  • Правилник за изменување на Правилникот за пресметка на потребното ниво на маргината на солвентност.