1. Записник од 10-та седница на СнЕ на АСО одржана на 12 април, 2023 година;
  2. Барање за добивање согласност за измена на статут на друштвото за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ и донесување на решение;
  3. Одука за измена на Одлуката за изрекување мерки на супервизија кон Друштвото за осигурување Еуролинк Осигурување АД Скопје;
  4. Информација во врска со спроведената вонтеренска супервизија на Друштво за застапување во осигурување Тренд-МР АД Скопје;
  5. Информација во врска со спроведената вонтеренска супервизија на Друштвото за застапување во осигурување Фортис Про АД Скопје; и
  6. Извештај во однос на спроведен испит за тринаесеттиот предмет од Наставната програма за спроведување на стручниот испит за актуари – РЕГУЛАТИВА ВО ОБЛАСТА НА ОСИГУРУВАЊЕТО.