1. Записник од 34-та седница на СнЕ на АСО одржана на 12 декември, 2023 година;
 2. Правилник за изменување и дополнување на Плавилникот за систематизација на работните места на Агенцијата за супервизија на осигурување;-
 3. Одлука за неусогласеност на Осигурително брокерско друштво ЕУРОМАК АД Скопје;-
 4. Стратегиски план на Агенцијата за супервизија на осигурување за период пд 2024-2026 година;
 5. Стратешки план за внатрешна ревизија за периодот 2024 – 2026 година;
 6. Годишен план за внатрешна ревизија за 2024 година;
 7. Решение за издавање согласност за вршење на функцијата  член на Одборот на директори на САВА осигурување а.д. Скопје на лицето Кристиан Лешков;
 8. Правилник за соодветноста на реосигурителното покритие, методот за пресметка на износот на максимално покритие на друштво за осигурување во табелата за максимално покритие и методот за пресметување на максимално можна штета;                                              
 9. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување на лицето Александра Митреска;
 10. Одлука за изрекување супервизорска мерка кон осигурителното брокерско друштво Смарт Мани Солушнс ад Скопје;
 11. Годишен план за теренска супервизија за 2024 година;
 12. Извештај за извршена ревизија на спроведувањето на стручниот испит за вршење осигурително брокерски работи во 2023 година (едукативно испитни сесии февруари-август 2023);
 13. Извештај за спроведен испит за четвртиот предмет од Наставната програма за спроведување на стручниот испит потребен за добивање на дозвола за работа како овластен актуар, (2023-2024) – Економија;
 14. Извештај за спроведен испит за третиот предмет од Наставната програма за спроведување на стручниот испит потребен за добивање на дозвола за работа како овластен актуар, (2023-2024) – Стохастичко моделирање;
 15. Одлука за формирање на Комисија за попис  на средствата и изворите на средствата на Агенцијата за супервизија на осигурување со состојба на 31 декември 2023 година;
 16. Упатство за работа на Комисија за попис на средствата и изворите на средствата на Агенцијата за супервизија на осигурување со состојба на 31 декември 2023 година.