1. Одлука за спроведување на обука и испит за проверка на стручната подготвеност потребна за вршење работи на застапување во осигурување и осигурително брокерски работи во 2014 година;
  2. Одлука за усвојување на Наставна Програма за полагање на испит за проверка на стручната подготвеност потребна за вршење осигурително брокерски работи и Наставна Програма за полагање на испит за проверка на стручната подготвеност потребна за вршење работи на застапување во осигурување;
  3. Годишна сметка за 2013 година на Агенцијата за супервизија на осигурување;