1. Информација од одржан промотивен настан по повод Потпишување на Меморандум за финансиска едукација и финансиска инклузија и отпочнување на манифестацијата Глобална недела на пари,
  2. Решение за издавање дозвола за воведување на новa класa на осигурување, класата 2 – Здравствено осигурување кое не е покриено со задолжително здравствено осигурување од групата на неживотно осигурување во работењето на Триглав осигурување живот АД Скопје,
  3. Решение за издавање дозвола за измена на Статутот на Друштвото за осигурување Триглав Осигурување Живот АД Скопје,
  4. Решение за издавање дозвола за вршење работи на застапување во осигурувањето на Акционерското друштво за застапување во осигурување МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД,
  5. Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурувањето на лицето Сашо Апостолоски,
  6. Решение за издавање согласност за вршење на функцијата член на Управен одбор на Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР ЛАЈФ – Виена Иншуренс Груп Скопје, на лицето БЕРНД АЦХАТЗ,
  7. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за потребната документација и начинот за стекнување квалификувано учество во друштво за осигурување, осигурително брокерско друштво и друштво за застапување во осигурување,
  8. Информација за одржана Регионална актуарска конференција