1. Записник од единаесета седница на СнЕ на АСО во 2022 година, одржана на ден 17.5.2022 година во 12:00;
  2. Барање од Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп Скопје за добивање согласност на друштво за ревизија и давање на Решение на  Друштвото за ревизорски услуги ПРАЈВОТЕРХАУСКУПЕРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп Скопје за 2022 година.