1. Донесување на Годишниот извештај за работењето на Агенцијата за супервизија на осигурување во 2013 година;
  2. Донесување на Годишниот извештајот за состојбата и движењата на осигурителниот пазар во Република Македонија во 2013 година;
  3. Усвојување на Извештајот на независниот ревизор и финансиските извештаи за годината кој завршува на 31 декември 2013 година;
  4. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Друштвото за осигурување Инсиг Македонија АД Скопје;
  5. Решение за издавање на согласност за вршење на функцијата член на Управниот одбор на Акционерското друштво за осигурување ЕУРОЛИНК, Скопје на лицето Дарко Атанасовски, согласно Законот за супервизија на осигурување;
  6. Решение за издавање на согласност за вршење на функцијата член на Управниот одбор на Акционерското друштво за осигурување ЕУРОЛИНК, Скопје на лицето Херман Зип, согласно Законот за супервизија на осигурување;
  7. Решение за издавање на согласност за вршење на функцијата член на Управниот одбор на Акционерското друштво за осигурување ЕУРОЛИНК, Скопје на лицето Маја Богдановска-Стојаноска, согласно Законот за супервизија на осигурување;
  8. Решение за издавање на согласност за вршење на функцијата член на Управниот одбор на Акционерското друштво за осигурување ЕУРОЛИНК, Скопје на лицето Ирена Велкоска-Спировска, согласно Законот за супервизија на осигурување;
  9. Решение за издавање на согласност за вршење на функцијата член на Управниот одбор на Акционерското друштво за осигурување ЕУРОЛИНК, Скопје на лицето Марија Томеска, согласно Законот за супервизија на осигурување;