1. Решение за издавање согласност за вршење на функцијата член на Управниот Одбор на Друштвото за осигурување ИНСИГ МАКЕДОНИЈА АД Скопје на лицето ПЕТРАЌ СИМО;
  2. Решение за издавање согласност за вршење на функцијата член на Управниот Одбор на Друштвото за осигурување ИНСИГ МАКЕДОНИЈА АД Скопје на лицето ГАЗМЕНД АБАЗИ;
  3. Решение за издавање согласност за вршење на функцијата член на Управниот Одбор на Друштвото за осигурување ИНСИГ МАКЕДОНИЈА АД Скопје на лицето ХЕЛЕНА ШТРБАЦ МАНЧЕВА.