1. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Акционерското друштво за осигурување ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје.