1.  Решение за издавање на согласност за индиректно стекнување квалификувано учество на Меѓународната финансиска корпорација (International Finance Corporation), Вашингтон, Соединети Американски Држави над 10% од вкупниот број на издадени акции со право на глас во Акционерското друштво за осигурување ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје, согласно Законот за супервизија на осигурување;
  2. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема друштвото за осигурување ТРИГЛАВ осигурување АД Скопје;
  3. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР Лајф – Виена Иншуренс Груп Скопје;
  4. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Акционерското друштво за осигурување ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје;