1. Решение за давање дозвола за вршење осигурително брокерски работи на  Осигурително брокерското друштво АМ БРОКЕР АД, Скопје,
  2. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на годишниот извештај за работењето  на друштвата за осигурување и/или реосигурување,
  3. Правилник за основните постапки, правила и начинот на вршење на супервизија на осигурување,
  4. Правилник за соодветноста на реосигурителното покритие, методот за пресметка на износот на максимално покритие на друштвото за осигурување во табела за максимално покритие и методот за пресметување на максимално можна штета,
  5. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема АД за осигурување ЕУРОЛИНК Скопје,
  6. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема АД за осигурување САВА Скопје.