1. Записник од дваесетидевета седница на СнЕ на АСО одржана на 2 декември, 2022 година;
 2. План за работа на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2023 година,
 3. План за теренска супервизија на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2023 година,
 4. Стратегија за управување со ризици на Агенцијата за супервизија на осигурување, за период 2023 – 2025 година,
 5. Стратешки план за внатрешна ревизија за периодот 2023 – 2025 година;
 6. Годишен план за внатрешна ревизија за 2023 година,
 7. 7.Одлука за супервизорски мерки кон друштвото за осигурување Триглав,
 8. Решение за давање согласност за стекнување квалификувано учество во ОБД ВЕБЕР ГАМА од страна на лицето Слаѓан Атанасовски,
 9. Решение за давање согласност за стекнување квалификувано учество во ОБД ВЕБЕР ГАМА од страна на лицето Медин Насуфовски,
 10. Решение за давање согласност за член на орган на управување во ГРАВЕ НЕЖИВОТ за лицето Салаудин Имами,
 11. Решение за давање согласност за член на орган на управување во КРОАЦИА НЕЖИВОТ за лицето Александар Манев,
 12. Решение за давање согласност за измена на статут на Триглав Осигурување Живот АД, Скопје,
 13. Решение за oдземање лиценца за застапник во осигурување на Бојана Тушевска,
 14. Решение за oдземање лиценца за застапник во осигурување на Ружица Илиќ,
 15. Решение за oдземање лиценца за застапник во осигурување на Кристина Даскаловска,
 16. Решение за oдземање лиценца за застапник во осигурување на Милена Таскова,
 17. Решение за oдземање лиценца за застапник во осигурување на Мери Бачовска,
 18. Решение за oдземање лиценца за застапник во осигурување на Марија Ѓорѓиева,
 19. Извештај од актуарската обука по предметот ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ,
 20. Информација за статистички и финансиски остварувања на друштвата за осигурување во периодот 1.1.-30.9.2022 година,
 21. Информација за финансиска стабилност за пазарот на осигурување за периодот 1.1.2022-
 22. Решение за формирање на Комисија за попис на средствата и изворите на средствата на Агенцијата за супервизија на осигурување со состојба на 31 декември 2022 година и Упатство за работа на Комисија за попис.