1. Годишна сметка за 2014 година на Агенцијата за супервизија на осигурување,
  2. Решение за давање дозвола за вршење работи на застапување во осигурување на Друштвото за застапување во осигурување ВАШ ПРИЈАТЕЛ АД Прилеп;