1. Годишната сметка на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2019 година,
 2. Политика за квалитет на Агенцијата за супервизија на осигурување,
 3. Правилник за формата и содржината  на прекршочниот платен налог,
 4. Одлука за измена на Одлуката за износот на максималната каматна стапка при спресметка на математичката резерва,
 5. Решение за издавање согласност за стекнување квалификувано учество од страна на Друштвото за трговија и услуги КОРАБ АУТО КОНТРОЛ Скопје во Осигурително брокерското друштво КОРАБ ИНС АД Скопје,
 6. Решение за издавање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување во ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје за лицето Славчо Таушанов,
 7. Решение за издавање согласност за стекнување квалификувано учество од страна на Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft AG од Грац, Република Австрија да стекне акции, кои претставуваат вкупен кумулативен износ кој надминува 75% од вкупно издадените акции со право на глас во Акционерското друштвото за осигурување ЕУРОЛИНК Скопје,
 8. Решение за престанок на дозволата за вршење осигурително брокерски работи на ОБД САФЕ ИНВЕСТ МАКЕДОНИЈА АД Скопје,
 9. Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на Шериф Јусуфи,
 10. Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на Снежана Цветановска,
 11. Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на Кате Аксентиева,
 12. Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на Ирена Павлевска Стојанова,
 13. Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на Златко Стојановски,
 14. Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на Мердије Имери.