1. Решение за вршење на функцијата член на Управен одбор на Друштвото за осигурување АЛБСИГ АД Скопје, на лицето, Нуредин Џелили.
  2. Решение за измена на Статутот на Друштвото за осигурување АЛБСИГ АД Скопје,
  3. Одлука за спроведување на Конкурс за годишна награда за млад истражувач за најдобар труд од областа на управување со ризици и осигурување во Република Македонија за 2016 година,
  4. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Друштвото за осигурување Уника АД Скопје,
  5. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за соодветноста на реосигурителното покритие, методот за пресметка на износот на максимално покритие на друштвото за осигурување во табелата за максимално покритиe и методот за пресметување на максимална можна штета.