1. Решение за давање согласност за вршење на функцијата член на Управниот одбор на Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР ЛАЈФ- Виена Иншуренс Груп, Скопје, на лицето КОНШТАНТИН АЛЕКСЕЈЕНКО;
  2. Заклучок за запирање на постапката  за издавање дозвола за вршење работи на застапување во осигурување на Друштвото за застапување во осигурување ЛАЈФ ВИЗИОН АД, Скопје;
  3. Одлука за спроведување на конкурс за годишна награда за млад истражувач за најдобар труд од областа на управување со ризици и осигурување во Република Македонија, за 2014 година.