1. Решение за издавање согласност за вршење на функцијата член на Управниот одбор на Друштвото за осигурување ИНСИГ МАКЕДОНИЈА АД, Скопје на лицето Орхан Хасан,
  2. Решение за издавање согласност за вршење функција член на Управен одбор на Друштвото за осигурување АЛБСИГ АД Скопје на лицето Арбен Брешани,
  3. Решение за издавање согласност за вршење на функцијата член на Одборот на директори во Акционерското друштво ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ Скопје, на лицето Јанко Георгиев Николов,
  4. Решение за издавање согласност за вршење на функцијата член на Одборот на директори во Акционерското друштво ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ Скопје, на лицето Ралица Руменова Губерова,
  5. Решение за издавање на согласност за измена на  Статут на Акционерското друштво ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ Скопје
  6. Решение за издавање на согласност за измена на  Статут на КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД Друштво за неживотно осигурување Скопје