1. Годишен извештај за состојбата и движењата на осигурителниот пазар во Република Македонија во 2015 година; и
  2. Годишен извештај  за работењето на Агенцијата за супервизија на осигурување во 2015 година.