1. Решение за издавање согласност на Емил Кратовалиев да ја врши функцијата член на Управниот Одбор на Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје,
  2. Годишен извештај за работењето на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2018 година,
  3. Годишен извештај за состојбата и движењата на пазарот на осигурување за 2018 година,
  4. Одлука за изрекување мерки на супервизија од спроведена теренска супервизија спрема Друштвото за осигурување ХАЛК Осигурување АД Скопј
  5. Одлука за изрекување мерки на супервизија од спроведена вонтеренска супервизија спрема Друштво за осигурување ЕУРОСИГ АД Скопје,
  6. Решение за издавање согласност Друштвото за ревизија, консалтинг и даночни услуги Дилоит ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ ЖИВОТ АД Скопје за 2019 година,
  7. Решение за издавање согласност Друштвото за ревизија, консалтинг и даночни услуги Дилоит ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје за 2019 година,
  8. Решение за издавање согласност Друштвото за ревизија ГРАНТ ТОРНТОН ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на Друштвото за осигурување ЕУРОСИГ АД Скопје за 2019 година,
  9. Решение за издавање согласност Друштво за ревизорски услуги ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на Друштвото за осигурување УНИКА А.Д Скопје за 2019 година,
  10. Решение за издавање согласност Друштво за ревизорски услуги ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на Друштвото животно осигурување УНИКА ЛАЈФ А.Д Скопје за 2019 година,