1. Решение за издавање на дозвола за вршење на осигурително брокерски работи на ОБД ИБИС ОСИГУРУВАЊЕ АД;
  2. Решение за издавање на согласност за вршење работи на застапување во осигурување на ТТК БАНКА АД Скопје;
  3. Решение за издавање на согласност за вршење работи на застапување во осигурување на Универзална инвестициона Банка АД Скопје Скопје;
  4. Решение за издавање на согласност Друштвото за ревизија ГРАНТ ТОРНТОН ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД Друштво за неживотно осигурување Скопје за 2019 година;
  5. Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето Габриела Антониевска;
  6. Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето Наташа Савеска;
  7. Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето Росана Шаревска;
  8. Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето Симона Гроздановска;
  9. Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето Ели Черкезова Тасева;
  10. Одлука за изрекување мерки на супервизија кон  Друштво за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ  АД Скопје;
  11. Одлука за изрекување мерки на супервизија кон  Друштво за осигурување ЕУРОСИГ;