1. Решение за издавање на согласност за вршење на функцијата член на органот на управување на Друштвото за осигурување ИНСИГ-МАКЕДОНИЈА АД Скопје за лицето Хелена Штрбац Манчева  и
  2. Решение за издавање на согласност за измена на Статутот на  Друштвото за осигурување САВА осигурување а.д Скопје.