1. Извештај на Комисијата за избор на најдобар  истражувачки труд од областа на управување со ризици и осигурување во Република Северна Македонија за 2020 година,
  2. Информација за реализација на Финансискиот план на Агенцијата за супервизија на осигурување, заклучно со 30.09.2020 година.