1. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Осигурително брокерското друштво АМГ Премиум АД Скопје,
  2. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Осигурително брокерското друштво К МК Брокер АД Скопје,
  3. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Друштвото за застапување во осигурување ЛАЈФ ВИЗИОН АД Скопје,
  4. Решение за давање согласност за измена на Статутот на Триглав Осигурување Живот АД, Скопје,
  5. Решение за давање согласност за reвизија на Друштвото за ревизорски услуги ГРАНТ ТОРНТОН ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на Акционерското друштво за осигурување ЕУРОЛИНК Скопје за 2018 година.Друштво за ревизија,
  6. План на архивски знаци на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2019 година,
  7. Листа на документарен материјал со рокови за нивно чување на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2019 година,,
  8. Листа на архивска граѓа од трајна вредност на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2019 година,