1. Одлука за донесување на Финансиски план на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2019 година,
  2. План за работа на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2019 година,
  3. Годишен план за теренска супервизија на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2019 година,
  4. Давање на согласност на предлог стратешки план за извршување на внатрешната ревизија за периодот 2019-2021 година,
  5. Давање на согласност на предлог план за извршување на внатрешната ревизија за 2019 година,
  6. Правилник за  внатрешна организација во Агенцијата за супервиизја на осигурување,
  7. Правилник за  систематизација на работните места во Агенцијата за супервиизија,
  8. Решение за издавање дозвола за вршење осигурително брокерски работи на Осигурително брокерското друштво БРОЛИНС АД, Скопје,
  9. Решение за издавање согласност за стекнување квалификувано учество во Осигурително брокерското друштво СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР.