• Решение за согласност за измена на назив и Статут на Акционерското друштво за осигурување ВАРДАР Скопје;
  • Решение за давање на согласност за стекнување на квалификувани удели во ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ОСИГУРУВАЊЕ АМГ ПРЕМИУМ Скопје;
  • Решение за издавање на дозвола за воведување на нова класа на осигурување на Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје;
  • Решение за согласност за измена на Статут на Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје;
  • Донесување на Годишниот извештај за работењето на Агенцијата за супервизија на осигурување во 2010 година;
  • Донесување на Извештајот за состојбата на пазарот на осигурување за 2010 година;
  • Разгледување и усвојување на Извештајот на независниот ревизор и финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2010 година.