1. Записник од 4-та седница на СнЕ на АСО одржана на 16 февруари, 2024 година; 
  2. Одлука во однос на неусогласеноста на Осигурително брокерското друштво ВФП АД Скопје,
  3. Одлука во однос на неусогласеноста на Осигурително брокерското друштво Смарт Мани Солушнс  АД Скопје,
  4. Одлука во однос на неусогласеноста на НЛБ Банка АД Скопје,
  5. Одлука во однос на неусогласеноста на Осигурителното брокерското друштво М Брокер АД СКОПЈЕ,
  6. Одлука во однос на неусогласеноста на Осигурително брокерско друштво ПРЕМИУМ ИНШУРЕНС АД Скопјe,
  7. Информација во врска со спроведената вонтеренска супервизија на Прва Застапничка Агенција АД Скопје,
  8. Информација во врска со спроведената вонтеренска супервизија на Друштво за застапување во осигурувањето Тренд МР АД Скопје,
  9. Информација за финансиската состојба, статистички и финансиски остварувања на друштвата за осигурување во периодот 1.1.-31.12.2023 година (4к2023).