1. Записник од 27-та седница на СнЕ на АСО одржана на 20 септември, 2023 година;
  2. Одлука за изрекување мерки на супервизија кон Друштвото за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје;
  3. Решение за издавање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување на друштво за осигурување КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД – Друштво за осигурување на живот Скопје, на лицето Маја Станковска Костова.