1. Донесување на решение за одземање на лиценца за застапник во осигурувањето на лицето Гаврил Бошкоски,
  2. Донесување на решение за одземање на лиценца за застапник во осигурувањето на лицето Љубица Димовска,
  3. Донесување на Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за видови и карактеристики на средствата кои ги покриваат техничките резерви и средствата кои ја покриваат математичката резерва, како и детално пласирање и ограничување на тие вложувања и нивно вреднување,
  4. Донесување на Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на дополнителните финансиски извештаи на друштвата за осигурување и/или реосигурување,
  5. Разгледување на Извештај за Пазарот на осигурување во Реппублика Македонија за третиот квартал,2018,
  6. Разгледување на Извештај за работењето на друштвата за осигурување во периодот 1.1- 30.9.2018,
  7. Донесување на Одлука за изрекување мерки на супервизија кон Акционерско друштво за осигурување ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп Скопје,
  8. Донесување на Планот за јавни набавки за 2019 година,