1. Одлука за усвојување на годишната сметка за 2012 година на Агенцијата за супервизија на осигурување;
  2. Решение за ограничување на правото на глас на акциите на издавачот Осигурително брокерското друштво К МК брокер АД Скопје, во сопственост на лицата Александар Здравески, Атанас Стојковски, Билјана Николовска – Андоновска и Елена Таковска, заради нивно стекнување спротивно на одредбите од член 18 став (1) и (2) од Законот за супервизија на осигурување.