1. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема акционерското друштво за застапување во осигурување МК осигурување АД Скоје,
  2. Решение за престанување на дозволата за вршење работи на застапување во осигурување на Друштвото за застапување во осигурување МК Осигурување АД Скопје со седиште на ул. „Мирче Ацев“ бр. 100, Скопје,