1. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Друштвото за неживотно осигурување Кроација осигурување АД Скопје;
  2. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Друштвото за осигурување Инсиг Македонија АД Скопје;
  3. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Акционерското друштво за осигурување ГРАВЕ Скопје:
  4. Решение за давање согласност за измена на Статут на САВА осигурување а.д.;
  5. Решение за давање на согласност за измена на седиште и Статут на Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР ЛАЈФ – Виена Иншуренс Груп Скопје;
  6. Решение за давање на дозвола за вршење работи на застапување во осигурувањето на Друштвото за застапување во осигурување ЛАЈФ ВИЗИОН АД, Скопје.